Reklamácie

Povinnosti kupujúceho

Na úvod Vás chceme upozoriť, že u hodiniek značiek Tissot a Certina je nutné, počas záručnej doby, vymieňať batériu v hodinkách len v autorizovanom servise Tissot a Certina. V opačnom prípade a v prípade neodborného zásahu do hodiniek bude reklamácia zamietnutá!

Záruka na batériu je u všetkých hodiniek 6 mesiacov. V prípade, že sa Vám batéria vybije počas prvých šiestich mesiacov, kontaktujte nás a odošlite nám hodinky na reklamáciu a my Vám batériu bezplatne vymeníme.

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar neprevezmite. O tejto situácii nás informujte na info@lacnejsiehodinky.sk alebo na telefónnom čísle 0903 411 105.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na info@lacnejsiehodinky.sk alebo na telefónnom čísle 0903 411 105. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby, podľa podmienok uvedených v nasledovných bodoch. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak nie je vo VOP uvedená iná záručná doba, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Ak sa na tovare vyskytne vada, kupujúci má nasledovné práva:

(i) ak je vada odstrániteľná

 • právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená
 • právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru - výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady

(ii) ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady, alebo väčší počet vád, tovar riadne užívať, právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; ak ide o odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru

(iii) ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • použitím tovaru na iné ako určené účely
 • použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
 • ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike
 • skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C
 • nehodou alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako predávajúcim (resp. osobou poverenou predávajúcim).
 • zásah do hodiniek vykonaný v inom, ako autorizovanom servise u hodiniek značky Tissot a Certina

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
 • záručný list (ak sa v balení nenachádza, záručným listom je doklad o nadobudnutí/faktúra - stačí kópia)
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že vada je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, prípadne po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácie zasielajte na:

Vyplnený formulár Reklamačný opravný protokol

Poštová adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru: TS2018 s. r. o., P.O.BOX 261, Vlastenecké námestie 4, 851 01 Bratislava

Jedná sa o odberné miesto, odkiaľ je zásielka následne prepravená priamo do sídla našej spoločnosti. Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na info@lacnejsiehodinky.sk alebo na tel.č.: 0903 411 105

Upozorňujeme, že u hodiniek značiek Tissot a Certina je nutné, počas záručnej doby, vymieňať batériu v hodinkách len v autorizovanom servise Tissot a Certina. V opačnom prípade a v prípade neodborného zásahu do hodiniek bude reklamácia zamietnutá!