Obchodné podmienky

Predávajúci
TS2018 s. r. o.
Sídlo: TS2018 s. r. o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51760126 DIČ: 2120776977 IČ DPH: SK2120776977

Kontakt:
Telefón: 0903 411 105
Email: info@lacnejsiehodinky.sk

 

Poštová adresa:
TS2018 s. r. o., P.O.BOX 261, Vlastenecké námestie 4, 851 01 Bratislava

Jedná sa o odberné miesto, odkiaľ je zásielka následne prepravená priamo do sídla našej spoločnosti. Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

 

Kupujúci je osoba (fyzická (spotrebiteľ) alebo právnická), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si objednala na stránkach www.lacnejsiehodinky.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

1. Objednanie Tovaru

Odoslaním objednávky prostredníctvom príslušnej bezplatnej aplikácie na stránkach www.lacnejsiehodinky.sk zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je pre predávajúceho záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho a predstavuje tak ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po obdržaní objednávky bude do 48 hodín s kupujúcim zo strany predávajúceho nadviazaný telefonický prípadne e-mailový kontakt za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ku ktorému dôjde potvrdením objednávky. Kúpnou zmluvou v zmysle týchto VOP sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,...). V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na info@lacnejsiehodinky.sk. Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

3. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.lacnejsiehodinky.sk sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Pokiaľ nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak, rozumie sa pod pojmom kúpna cena, cena tovaru uvedená na internetovej stránke www.lacnejsiehodinky.sk. po pripočítaní nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Ak dôjde k zvýšeniu kúpnej ceny nezávisle od vôle predávajúceho (najmä zvýšením ceny tovaru dodávateľom predávajúceho, zmenou daňových predpisov, prípadne zmenou peňažných kurzov) a bude tým ovplyvnená cena uvedená na internetovej stránke www.lacnejsiehodinky.sk, predávajúci má právo kúpnu cenu primerane zvýšiť o výšku vykonanej zmeny ceny, avšak len do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po potvrdení objednávky je kúpna cena pre predávajúceho záväzná.

4. Platobné podmienky

Dobierka:
Predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní.

5. Doprava

Zaručujeme doručenie priamo na adresu zákazníka a to kuriérskou službou alebo poštovým kuriérom.

6. Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Kupujúci je povinný tovar prevziať vo vopred dohodnutom termíne s kuriérom. Ak kupujúci neprevezme tovar v termíne a nedohodne sa na náhradnom termíne, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

7. Zodpovednosť za vady

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar neprevezmite. O tejto situácii nás informujte na info@lacnejsiehodinky.sk alebo na telefónnom čísle 0903 411 105.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na info@lacnejsiehodinky.sk alebo na telefónnom čísle 0903 411 105. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby, podľa podmienok uvedených v nasledovných bodoch. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak nie je vo VOP uvedená iná záručná doba, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Ak sa na tovare vyskytne vada, kupujúci má nasledovné práva:

(i) ak je vada odstrániteľná

 • právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená
 • právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru - výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady

(ii) ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady, alebo väčší počet vád, tovar riadne užívať, právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; ak ide o odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru

(iii) ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • použitím tovaru na iné ako určené účely
 • použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
 • ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike
 • skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C
 • nehodou alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako predávajúcim (resp. osobou poverenou predávajúcim).
 • zásah do hodiniek vykonaný v inom, ako autorizovanom servise u hodiniek značky Tissot a Certina

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
 • záručný list (ak sa v balení nenachádza, záručným listom je doklad o nadobudnutí/faktúra - stačí kópia)
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že vada je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, prípadne po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácie zasielajte na:

Elektronicky: vyplnením formulára na stránke www.lacnejsiehodinky.sk, alebo e-mailom na info@lacnejsiehodinky.sk, alebo priložením formulára do balíka.

V prípade dotazov nás kontaktujte na info@lacnejsiehodinky.sk, alebo na tel.č.: 0903 411 105

Záruka na batériu je u všetkých hodiniek 6 mesiacov. V prípade, že sa Vám batéria vybije počas prvých šiestich mesiacov, kontaktujte nás a odošlite nám hodinky na reklamáciu a my Vám batériu bezplatne vymeníme.

Upozorňujeme, že u hodiniek značiek Tissot a Certina je nutné, počas záručnej doby, vymieňať batériu v hodinkách len v autorizovanom servise Tissot a Certina. V opačnom prípade a v prípade neodborného zásahu do hodiniek bude reklamácia zamietnutá!

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov) má kupujúci (spotrebiteľ) právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:

 • prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
 • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.

V prípade odstúpenia postupujte prosím nasledovne:

 • kontaktujte nás na info@lacnejsiehodinky.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
 • tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, nenosený, s nepoškodenými ochrannými prvkami(ochranné fólie a nálepky na hodinkách), kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu)
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať vrátený tovar a tento bude odoslaný späť kupujúcemu na jeho náklady.
 • priložte formulár do balíka

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke resp. kúpnej zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu kupujúci poskytne pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom pre účely výkonu práv a povinností podľa kúpnej zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predávajúceho súvisiacich s kúpnou zmluvou. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť v súlade s účelom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku VOP. Súhlas podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto kúpnou zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností predávajúceho alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov súvisiacich s kúpnou zmluvou potrebné. Kupujúci berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa týchto VOP je zásadne neodvolateľný vo vzťahu k výkonu vyššie uvedených práv a povinností, pretože v opačnom prípade predávajúci nebude môcť plniť voči kupujúcemu práva a povinnosti predávajúceho. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorej v súlade s predchádzajúcim odsekom predávajúci osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a toto porušenie nenapravia ani v lehote pätnástich (15) dní od doručenia písomnej výzvy. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu predávajúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytol.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04.02.2021.